گالری تصاویر

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تست انواع ترانسفورماتور

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
ترانسفورماتور 2000KVA

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تصفیه فیزیکی روغن

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
ترانسفورماتور سوخته، جهت تعمیر

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
اورهال ترانسفورماتور

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تامین تجهیزات و روغن ترانسفورماتور

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
فضای اداری

 

تست انواع ترانسفورماتور

 

تصفیه فیزیکی و سیرکوله روغن یزد
سیرکوله و تصفیه فیزیکی روغن

 

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تست و تعمیر انواع ترانسفورماتور

 

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تست و تعمیر انواع ترانسفورماتور

 

 

 

تعمیر و سرویس ترانسفورماتور پایاتوان یزد
تست و تعمیر انواع ترانسفورماتور

 

 

 

با ما در ارتباط باشید : 03538275477