مشاوره و احداث پست برق

از جمله خدمات قابل ارائه در مورداجرای پست برق به موارد ذیل اشاره نمود:

تهیه نقشه طبق استاندارد های نظام مهندسی

اجرای ساختمان پست برق

نظارت بر اجرای ساختمان و تطبیق آن با نقشه ها

تست های راه اندازی تجهیزات پست

کابل کشی و وایرینگ حفاطتی تجهیزات

بازسازی و رفع اشکال پست های برق موجود

تهیه انواع تابلو برق های فشار متوسط و فشار ضعیف و تابلو های حفاطتی و مترینگ

اجرا و تست و بازسازی سیستم ارت و ارائه  تاییدیه و گواهی های مربوطه

image
با ما در ارتباط باشید : 03538275477